Woordjes leren jhoinour

Beste bezoeker,

Wellicht kom je op onze site terecht omdat je op zoek bent naar woordenlijsten voor de methode jhoinour. Woordjesleren.nl en wrts.nl hebben de handen ineen geslagen om samen het allerbeste overhoorplatform van Nederland te maken! Je kunt je woordenlijst voor de methode jhoinour dan ook vinden op wrts.nl. Zie ook onze tips.

  • Bespaar tijd
  • Haal hogere cijfers
  • Lijsten van uitgevers
  • Verbeter je uitspraak
  • Leer altijd en overal
  • Nederlandse klantenservice
Maak nu een gratis account aan >>

Wil je toch de woordenlijst opzoeken via woordjesleren.nl? Scroll dan naar beneden!

\/
   

Alle hoofdstukken 2 van jhoinour

Taal: Engels
Methodesite jhoinour

aannemen = to assume
aanstootgevend = offensive
aanvankelijk = initially
beoogd = intented
van de buitenkant = on the surface
censuur = censorship
daar komt nog bij = in addition
doofpot (affaire) = cover-up
financieren = to fund
geheel = entirely
gewenst = desired
handelaar = dealer
hedendaags = contemporary
inhoud = content
kijker = viewer
kort = brief
leeftijdgenoot = peer
minder belangrijk = minor
noch ... noch = neither ... nor
ongeschikt = unsuitable
reglement, voorschrift = regulation
reusachtig = giant
spandoek, vlag = banner
tijdelijk = temporary
tiran = tyrant
uitgangspunt = starting-point
vergroten = to enlarge
verklaring = statement
verwijderen = to remove
voorzien, verwachten = to foresee
aansluiten = to plug in
aarzelen = to hesitate
achteruitgang = decline
afleiden = to distract
afmattend = exhausting
bij elkaar kruipen = to huddle together
doel op zich = end in itself
draagbaar = portable
eisen = to demand
getuige zijn van = to witness
grootschalig = large-scale
heg = hedge
in de belangstelling staand = high-profile
instorten = to collapse
knuffel, omhelzing = hug
kraam = stand
lomp, onbeleefd = rude
nuchter = sober
omvang = extent
ongevaarlijk = harmless
onrecht = injustice
oorzaak en gevolg = cause and effect
overgeven = to vomit
puber = pubescent
rechtop = upright
rij mensen = queue
schadelijk = harmful
strompelen = to stumble
tegen de tijd dat = by the time
thermosfles = flask
wc = loo
vechten tegen = to battle
verantwoordelijk voor = in charge of
verscheidenheid aan = variety of
verwaarlozing = neglect
vluchteling = refugee
zeuren, klagen = to whine
zich verzamelen = to assemble
zich wringen = to squeeze
zorgen voor = to mind
aankoop =purchase
als gevolg daarvan =as a result of that
beeldhouwwerk =sculpture
bijdragen aan =contribute to
blijken te zijn =turn out to be
bovendien =moreover
bruikbaar, nuttig =useful
de broekriem aanhalen =tighten your belt
denkbeeldig =imaginary
dwars door =across
expositie =exhibition
feitelijk =factual
gedetailleerd =elaborate
geestig =witty
grens =border
hard =grim
heilig =sacred
helaas =unfortunately
hoe ... hoe =the ... the
in heel, in heel het =throughout
in hoge mate =to a large extent
in staat stellen =enable
inderdaad =indeed
inschattingsfout =error of judgment
insgelijks =likewise
integendeel =on the contrary
keizer =emperor
komende =upcoming
kunstvoorwerp =artefact
kunstwerk =work of art
laster =libel
marmeren =marble
misverstand =misunderstanding
museumdirecteur =curator
ondanks =in spite of
onderwijsprogramma =curriculum
op schoolreis gaan =go on a class trip
overstijgen =transcend
rechtvaardigen =justify
reclame maken voor =advertise
kennis bijbrengen =educate
te werk gaan, te werk gaan bij =go about
tekening =drawing
toegangsprijs =entrance fee
vakmanschap =craftsmanship
verkennen =explore
versterken =enhance
vertrouwen op =rely on
via =through
voorlopig =for the time being
voorzichtig =cautious
vroeger ... altijd =used to
zeldzaam =rare
zelfredzaamheid =self-help
zich richten op =focus on
aanspreken =appeal
bewerking =adaptation
bovenaan staan =top
chic =posh
draaiboek, script =screenplay
eenvoud =simplicity
exemplaar =copy
geslacht =gender
hernieuwde belangstelling =revival
in geen geval =by no means
intussen =meanwhile
je kop in het zand steken =turn a blind eye
kijkcijfers =ratings
Natuurlijk! =By all means!
nauwkeurig =accurate
onwaarschijnlijkheid =unlikelihood
oppervlak =surface
redacteur =editor
roman =novel
samenvatten =summarize
smal =narrow
terechtkomen =end up
trots =pride
trouwens =as a matter of fact
uitgeven =issue
uitsteken boven =stand out from
verschijning =release
vervulling =fulfilment
vooroordeel =prejudice
voorraad =stock
voorspellen =predict
wetenschappelijk medewerker =lecturer
zeer klein =tiny
zich distantiëren van =distance from
aanbeveling =recommendation
aanwijzing =clue
aflevering =episode
alles bij elkaar =all in all
begripvol =understanding
bescheidenheid =modesty
bijsluiten =enclose
eerlijk gezegd =frankly
functie =post
helder =vivid
in de steek laten =abandon
inbegrepen =included
jl., jongstleden =last
katalysator =catalyst
klas =form
kwetsbaar =vulnerable
loon =wages
matig =moderate
medewerker =employee
ondankbaar =ungrateful
onderdak =accommodation
onregelmatig =irregular
onsamenhangend =incoherent
pijn en verdriet =distress
reiskostenvergoeding =travelling expenses
solliciteren naar =apply for
soms =at times
spreekvaardigheid =fluency
sterker nog, ... =what's more, ...
treuren =grieve
treuren over =mourn
uit elkaar vallen =disintegrate
uitslag, uitkomst =outcome
zich vasthouden aan =cling to
verder, bovendien =furthermore
vertellen =narrate
voldoende =adequate
vrijwel, zo goed als =virtually
vwo =a school of pre-university education
waar het op neerkomt =the bottom line
wat betreft =with regard to
in praktijk brengen = put into practice


 
 

Zoek in de oefeningen

Zoek een vragenlijst van deze methode met het volgende woord:


 

   
Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies voor analytische doeleinden, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Meer informatie.